من و بهترین مرد دنیا

مرد صبور من ! خدا به خود می بالد از آفرینش بنده ای چون تو

دی 92
1 پست